SHOP KOSHER DELIGHT JUDAICA STORE!

Store Front   Account   Search   Product List   Basket Contents   Checkout

       פרשת משפטים2005  

      

SITE INDEX 

KOSHER
Kosher restaurants
   Around the World!
Kosher Hotels
Kosher Recipes 
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

Kashrut Authorities
Kashrut Comment


NEWS
News & Media


JEWISH STUFF...
Jewish Communities
   Around the World

Parashat
   HaShavuah
   
Jewish Holidays
Synagogues
Mikvaot
Chabad Houses
Aish HaTorah
Young Israel
NCSY
B'nai Akiva
Hillel


SPECIAL FRIENDS OF KD:

Congregation Beth 
   El-Atereth Israel
   Newton, MA
   Rabbi Segal

The Sephardic
   Minyan of Newton, 
   MA at Congregation 
   Beth El

The Sephardic
   Synagogue of
   Greater Boston
   Rabbi Hamoui

Beth Abraham-The
   Sephardic
   Congregation of 
   New England

Adams Street Shul 
   Congregation
   Agudas
   Achim Anshei Sfard
   of Newton, MACONTACT US!


דבר תורה לפרשת משפטים
/ בן ציון אדורם / ‏‏‏‏‏כ"ה שבט תשס"ה

פרשת משפטים הולכת ופורשת לפנינו, דין אחרי דין, את המשפט הפלילי ואת המשפט האזרחי של התורה; ובין היתר, פורשת בפנינו את הדינים של מה שהיינו מסווגים בימינו, אולי, כעבירת הריגה שורו של אדם הביא למותו של אדם אחר:

"כח וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה וָמֵת סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי. כט וְאִם שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת. ל אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר יוּשַׁת עָלָיו.".

על הפסוק "אם כפר יושת עליו" יש לרש"י שני "דיבור המתחיל"[1]:

"אם כפר יושת עליו - אם זה אינו תלוי[2], והרי הוא כמו (לקמן כב כד) אם כסף תלוה, [כלומר] לשון אשר [דהיינו] זה משפטו: שישיתו עליו בית דין כופר;

ונתן פדיון נפשו - דמי ניזק, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר דמי מזיק".

אומר הדבר ציון: אם המילה "אם" בפסוק "אם כפר" משמעה "כאשר", עולה קושיה:

בפרשת יתרו, על הפסוק "כא וְאִם מִזְבַּח אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי לֹא תִבְנֶה אֶתְהֶן גָּזִית" מביא רש"י את דברי רבי ישמעאל:

(כא) ואם מזבח אבנים - רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלשה:

"ואם מזבח אבנים תעשה לי", הרי אם זה משמש בלשון כאשר - כאשר תעשה לי מזבח אבנים לא תבנה אתהן גזית שהרי חובה עליך לבנות מזבח אבנים, שנאמר (דברים כז ו) אבנים שלמות תבנה;

וכן (שמות כב כד) "אם כסף תלוה" - חובה הוא, שנאמר (דברים טו ח) והעבט תעביטנו, ואף זה משמש בלשון כאשר;

וכן (ויקרא ב יד) "ואם תקריב מנחת בכורים" - זו מנחת העומר, שהיא חובה;

ועל כרחך אין "אם" הללו תלוין אלא ודאין, ובלשון "כאשר" הם משמשים[3].

המשמעות של הלימוד הזה של רבי ישמעאל, של ההבחנה בין "אם" במובן של "אם" ובין "אם" במובן של "כאשר", היא ברורה: "אם" במובן של "כאשר" אינו רשות, אלא חובה, ומכאן שבאותם מקומות שבהם התורה אומרת "אם" במובן של "כאשר" (שהם אותם שלושה מקומות שמונה רבי ישמעאל), יש חובות חובות שהן מצוות עשה: לבנות מזבח, להלוות כסף לעני, להקריב מנחת ביכורים.

שואל הדבר ציון: אם רש"י פרש שגם אצלנו בפסוק "אם כפר" מדובר ב"אם" במשמעות של "כאשר", אז מדוע רבי ישמעאל מונה רק שלושה מקרים שבהם "אם" הוא במובן של "כאשר", ולא מונה ארבעה מקרים (הרביעי הוא, כמובן, הפסוק דנן, "אם כפר")?

עונה הדבר ציון, שכדי להבין את התשובה, יש להכיר מחלוקת מסויימת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, המופיעה בשני מקומות בגמרא במסכת בבא קמא[4] ובמסכת גיטין[5]:

התורה אומרת לנו[6] על המוליך בהמותיו בשדה חברו, שהוא צריך לשלם בעידית[7]:

ד כִּי יַבְעֶר אִישׁ שָׂדֶה אוֹ כֶרֶם וְשִׁלַּח אֶת בְּעִירֹה וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם.

ועדיין, גם אחרי קריאת הפסוק, נשארת שאלה אחת גדולה: "מיטב שדהו" שדהו של מי: של מזיק או של ניזוק?

בשאלה זו נחלקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא מחלוקת ארוכה, שהגמרא במסכת גיטין נסחה אותה בתמציתיות כך:

"מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רע"א מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק".

נזכר עכשיו שוב ב"דיבור המתחיל" השני על הפסוק "אם כפר":

"ונתן פדיון נפשו - דמי ניזק, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר דמי מזיק".

הפירוש של רש"י לביטוי "פידיון נפש" הוא למעשה הפניה למחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא כמובן, בלי לנקוט עמדה במחלוקת.

אומר הדבר ציון: מעצם העובדה שרש"י מפנה למחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא מתבאר שרש"י הבין שהכופר, אותו פידיון נפש, הוא מדין תשלומי הנזיקין תשלומים שבאים להחזיר את ערך הדבר שניזוק;

ואם כן, אומר הדבר ציון, מתיישבת הקושיה כך:

אותם שלושה דברים שמנה רבי ישמעאל בפרשת יתרו, הם רק הדברים שיש בהם חידוש: דברים שהם מצוות חדשות, חיובים חדשים; בדברים האלה, בדברים שהם חיובים חדשים ועצמאיים, מצא רבי ישמעאל לנכון להסב את תשומת הלב שהמילה "אם" משמשת בלשון "כאשר";

אבל החיוב לשלם תשלומי נזק, הוא אינו חיוב חדש; הוא אינו חיוב שנלמד לראשונה מהפסוק "אם כפר"; הוא חיוב שנגזר מתוך חיוב כללי יותר החיוב לשלם תשלומי נזיקין[8].

אמור מעתה (אומר הדבר ציון) יש יותר משלושה מקרים בתורה בהם "אם" משמש בלשון "כאשר", אבל רבי ישמעאל, בפסוק "ואם מזבח אבנים תבנה לי" שבפרשת יתרו, לא מונה את כל המקרים, אלא רק את חילופי המשמעות שהם במקום שמתחדש חיוב חדש ועצמאי, ולא במקום שהחיוב אינו חדש אלא הוא מקרה פרטי שנגזר מחיוב כללי יותר.

שבת שלום!


[1]           "דיבור המתחיל" הוא אותו חלק של הפסוק שרש"י מצטט ואחר כך מפרש ציטוט הכרחי על מנת שיהא ברור לאיזה חלק של הפסוק מתייחס הפירוש.

[2]           כלומר, אינו מילת תנאי שבאה לבטא דבר שיתכן ויתקיים ומצד שני יתכן ולא יתקיים.

[3]           כלומר: כאשר מזבח אבנים תעשה לי; כאשר תלוה כסף; כאשר תקריב מנחת ביכורים.

[4]           גמרא בבלי, מסכת בבא קמא, דף ו'' עמ'' ב''.

[5]           גמרא בבלי, מסכת גיטין, דף מ"ט עמ'' ב''.

[6]           שמות, פרק כ"ב פסוק ד''.

[7]           כלומר, מן המשובח.

[8]           בשפה משפטית היינו אולי אומרים שהוא Lex Specialis שנגזר מתוך Lex Generalis

הועתק ומופץ ברשות מבן אדורם מאתר דברי תורה 


 
 

 

 
     

Store Front 

     Sign In

    
Tefillin
     Talit (Prayer Shawl)
     Talit Bags
     Mezuza
     Esther Scrolls
    
Rimonim
     Shofar
     Talit Clips
     Torah Scrolls
     Pitum Haketoret
     For Collectors
     Scroll Cases
     Books
     Misc

PARENTING
Parent and Child
Jewish Camps
Kids
Babies


HEALTH
Jewish Hospitals
Your Health
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


 

 

 

 

 

     ISRAEL LINKS 

Judaica, Kosher, Talit, Talis, Prayer Shawl, Talit Bags, Taleisim, Tallit Clips, Tallis Clips, Tsitsit, Tsitsis Tefillin, Tefillin Bags, Bar mitsvah, Bar mitzvahs, Mezuza, Mezuzot, Mezuzos, Pushke, Tsedaka Box, Tsedaka Boxes, Charity Boxe, Charity Boxes, Kipa, Kipot, Yarmulke, Yarmulkes , Shofar, Shofarot, Ram Shofar, Yemenite Shofar, Torah, Scroll, Scrolls, Scroll Cases, Megilat Esther, Esther Scroll, Purim, Jerusalem, Kotel, Rimonim, Collection Judaica, Collection items, Parchement, Blessing, Blessing for the girls, Shir Hashirim, Shir Hashirim scroll, Etrog Case, Esrog Case, Sukkot, Sukkos, Kittle, Holidays, Pitum Haketoret, Pitum Haketores, Pitum Ketoret, Pitum Ketores Pidion Haben, Coins, Mishkan Hatechelet, Mishkan Hatchelet,