Flag of Ethiopia

 

 
   
    ETHIOPIA  
  THE JEWISH AND KOSHER COMMUNITY OF ETHIOPIA

The Synagogue of Asmara
Via Hailemariam Mammo 34, Asmara.

The Synagogue of Asmara was built in 1906. It is a beautiful, serene
building just off the main street. The wooden cornices and fittings
are hand carved and the scrolls of the Torah are hand written.

Israeli Embassy in Ethiopia:
PO Box 1266
Higher 16 Kebela 22
House # 283
EMAIL: AddisAbaba@israel.org
TEL: 01-610-999/8
FAX: 01-612-456

Jewish Coalition for Aid to Ethiopia,  JDC
711 Third Avenue, New York, New York 10017.
will@jdcny.org

Jewish Coalition for Aid to Ethiopia is Established

Assisting Ethiopian Jews in Israel--And in Ethiopia

The Chief Kess (Rabbi) of all Ethiopian Jewry, Kess Hadane Rafael
and Kess Imharan Fikado - October 1998 Letter from Israel to the Jewish Community in Ethiopia: Ethiopian Rabbis Struggle to Save Ethiopian Jewry

About the Jewish Community in Ethiopia

Timeline of Ethiopian Jewish History

Jewish Community in Ethiopia is Abused

Shiloh: a Jewish village in Ethiopia

The Beth Israel of Ethiopia - Today

African Jews - Ethiopia

Judaic Traditions in Ethiopian Village

The UJC Ethiopia Report of the Falas Mura: Summary (October, 2000)

Aliyah from Ethiopia

More Ethiopian Jews Leave for Israel

Ethiopia's Jews: The Last Exodus (BBC)

Project 90-Day

Operation Moses and Solomon - Moses King of Ethiopia

Final Exodus of Ethiopian Jews - BBC News

The History of Ethiopian Jews

Traditions in the early churches of Ethiopia maintain that much of the country once held Jewish beliefs and culture as part of its religious legacy. It is possible that Judaism may have entered (modern-day) Ethiopia as early as the 8th century BCE.

It is not known how or when this Jewish community got to Ethiopia, but they were certainly there by Roman times...

Ethiopian Jewish Heritage

Operation Abie - Global Jewish Medical Mission for the people of Ethiopia

Jewish Community in Ethiopia is Abused - By Diana and Jack Zeller

America's Role in the Rescue of Ethiopian Jewry.

North America Conference on Ethiopian Jewry.

Ethiopian Jews

Quara Jews Celebrate High Holidays in Israel

דברי נשיא המדינה משה קצב, המתייחסים גם לעלייה מאתיופיה - 7 במאי 2002

פרסום מבצע משה; ראשיתם של היהודים באתיופיה; הקהילה היהודית באתיופיה; "מבצע משה" - המבצע הראשון להעלאת יהודי אתיופיה; מבצע משה - הסוף הטוב; העלייה לארץ: מסע ארוך, קשה ומלא סכנות; הקליטה בארץ - קשיים ובעיות

פרוייקטים חינוכיים לתלמידים יוצאי אתיופיה

מאפייני נוער מנותק יוצא אתיופיה

התמריץ לעלייה: 30 אלף דולר

(1991) "המלש עצבמ"ו (1984) "השמ עצבמ" - היפויתא ידוהי תיילע

אתיופיה - סקירה כלכלית ופוטנציאל ייצוא

אתיופיה - תעודת זהות

אתיופיה - הסטוריה

אתר הנצחה לעולי אתיופיה שנספו בסודן בדרכם לארץ, יוקם קרוב לודאי בפארק גילה בירושלים - 29 באוקטובר 2002
 

מצב שרותי הדת בקרב יהודי אתיופיה - במשרד הדתות ובמועצות הדתיות

התפרסם בתאריך: 21/10/2002

:הרב הראשי של יהודי אתיופיה הרב יוסף הדנה
רוב המועצות הדתיות מסרבות לתת שירותי דת ליהודי אתיופיה בטענה: אנחנו לא מקבלים אתיופים.

:הרב מיכאל מהרט מהמועצה הדתית באשדוד, עולה מאתיופיה
כאשר אני רוצה לקבל עולים מאתיופיה, זורקים לי במועצה הדתית: קבל את הזקנים שלך, לא פה, אלא בבית שלך. הם מסריחים.

יור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות חכ צבי הנדל תובע משר הדתות לאכוף על המועצות הדתיות לתת שירותי דת גם לעולים מאתיופיה.

ועדת העליה, הקליטה והתפוצות בראשות חכ צבי הנדל, דנה היום בסירוב המועצות הדתיות להעניק שירותי דת ליהודי אתיופיה.

לדעת הרב הראשי של יהודי אתיופיה הרב יוסף הדנה, הבעיה של עולי אתיופיה אינה הלכתית אלא מנהלתית: יש לי את כל הגיבוי והסמכות מידי הרבנים הראשיים ואכן אני משיא את מרבית הזוגות מקרב העולים מאתיופיה. הבעיה מתעוררת במספר גדול של מועצות דתיות המכריזות קבל עם ועדה: אנחנו לא מקבלים אתיופים. במועצות הדתיות מסרבים להשיא עולים מאתיופיה שעברו גיור לחומרא וזוגות שהנפקתי להם אישורי יהדות. הרב הדנה מאשים וטוען כי במועצות הדתיות מסרבים לשלב רבנים עולים מאתיופיה שקיבלו את הסמכתם בארץ הם לא זוכים לשיתוף פעולה במועצות הדתיות ולא מתפקדים כראוי. כתוצאה מכך העולים מאתיופיה נאלצים לכתת רגליהם מכל פינות הארץ ללשכתו הקטנה והמוזנחת של הרב הדנה, שהוא הסמכות הבלעדית להכרה ביהדותם וכמעט הסמכות היחידה להשיא אותם.

יור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות חכ צבי הנדל תובע משר הדתות לאכוף על המועצות הדתיות לתת שירותי דת גם לעולים מאתיופיה בנוסף יש לקבוע תקנים במועצות הדתיות, לרבנים עולים מאתיופיה, להסמיך אותם כרשמי נישואין על מנת שהעומס המוטל על כתפיו של הרב הדנה, יירד, והעולים לא ירגישו דחויים ומושפלים.

אדיסו מסאלה יור איחוד הארגונים של עולי אתיופיה (חכ לשעבר) טען כי הבעיה היתה ונשארה הלכתית דווקא: הרבנות הראשית יצרה אותה בהנחיה שלה לכל רושמי הנישואין ולכן יש מספר רבנים קטן בלבד שמוכן להשיא את בני הקהילה. העומס הרב המוטל על הרב הדנה הופך אותו כתובת לתסכול ולזעם של בני העדה והוא סופג לא פעם קללות וגידופים לרוב. לדעת אדיסו מסאלה יש להכיר ברב הדנה כרב עיר, להסדיר מעמדו ולהעניק לו מקום ראוי לעבודה.

הרב מיכאל מהרט המכהן כרב במועצה הדתית באשדוד, עולה מאתיופיה, טוען כי אין כל ביקורת על דרך פעילותן ותפקודן של המועצות הדתיות כאשר אני רוצה לקבל עולים מאתיופיה במועצה, זורקים לי : קבל את הזקנים שלך לא פה אלא בבית שלך. הם מסריחים. ואני סופג את כל העלבונות, אין התייחסות לטענותיי ואין לי אוזן קשבת.

חכ אילן גילאון: יש הפליה מכוונת כלפי העולים מאתיופיה בכל הנוגע לקבורה ונישואין, וכל זה נובע מהתפיסה של הרבניים הראשיים הטוענת שיש ספק ביהדותם. תפיסה המחלחלת גם למועצות הדתיות.

עודד וינר מנכל הרבנות הראשית אמר כי רוב התלונות הן על תפקודן של המועצות הדתיות. אין פה בעיה מהותית אלא בעיה טכנית וביורוקרטית. הרבנים הראשיים העניקו את מלוא הסמכות לרב יוסף הדנה להנפיק אישורי יהדות ורווקות לבני העדה האתיופית.

שר הדתות מר אשר אוחנה הכריז בוועדה כי דווקא הוא מפלה לטובה את בני העדה האתיופית אני שליח נאמן של הרב עובדיה יוסף שקבע שהם יהודים לכל דבר. אני קבלתי החלטה לבנות בתי כנסת ייחודיים לעדה, ככל שיידרש ואני החלטתי על שילובם של הרבנים עולי אתיופיה במועצות הדתיות מעבר לכל הנורמות המקובלות. בעניין מעמדו של הרב הדנה הסביר השר פניתי לנציבות שירות המדינה להעניק לו מעמד מיוחד כרב עיר, ונדחיתי. לדעת השר הבעיה המרכזית שעמה צריך להתמודד זה בעיית הנישואין. בכוונתי לשבת עם הרבנות הראשית ולחפש דרך להכשיר בהקדם חלק מרבני העדה כרושמי נישואין. בעניין דרך קבורתם של עולי אתיופיה טען השר כי קבורה נפרדת לעולי אתיופיה אינה מקובלת עליו לחלוטין, וכל מקרה שיובא בפניו יקבל טיפול נקודתי.


להלן החלטות הוועדה:

1. הוועדה קוראת לשר הדתות לפעול לזירוז מתן תקנים לרבנים בני העדה האתיופית במועצות הדתיות ברחבי הארץ.

2. הועדה קוראת לשר הדתות להנחות את המועצות הדתיות להכיר בסמכות של הרב הדנה להנפיק אישורי יהדות ורווקות לבני העדה האתיופית, סמכות שניתנה לו עי הרבנים הראשיים.

3. הוועדה קוראת לשר לכפות על המועצות הדתיות להעניק שירותי דת ולרשום לנישואין זוגות עולים מאתיופיה שעברו גיור לחומרא או שיהדותם אושרה עי הרב הדנה.

4. הוועדה קוראת לשר הדתות להקצות תקן הולם (תקן רב עיר) לשיפור מעמדו ותנאיו של הרב הדנה.


הוועדה תשוב ותתכנס בתוך חודשיים לבחון ההתקדמות בביצוע ההחלטות.