?מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

?מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מכל הלילות

שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, חמץ ומצה

.הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה

 

,שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות, שאר ירקות

הלילה הזה, הלילה הזה כולו מרור - הלילה הזה, הלילה הזה כולו מרור

 

,שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת

הלילה הזה, הלילה הזה שתי פעמים, הלילה הזה הלילה הזה שתי פעמים

 

,שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין, בין יושבין ובין מסובין

.הלילה הזה, הלילה הזה כולנו מסובין, הלילה הזה, הלילה כולנו מסובין

 

....לשיר הבא