הא לחמא עניא

הא לחמא עניא

די אכלו

אכלו אבהתנא

בארעא, בארעא דמצרים

.בארעא, בארעא דמצרים

,כל דכפין ייתי וייכול

.כל דצריך ייתי ויפסח

.השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל

,השתא עבדין

לשנה הבאה

בני, בני חורין

לשיר הבא...