! ש ל ח   נ א   א ת   ע מ י

:בית ב :בית א
- הגיע ישראל לים - מהר משה צווה פרעה
!שלח נא את עמי !שלח נא את עמי
טבעו מצרים עם רכבם :מצוות האל אמור נא לו
!שלח נא את עמי !שלח נא את עמי
זהו, זהו, סוף כבד הלב הרע קומה, לך נא, אל כבד הלב הרע
ככה, ככה - כן תמיד יאמרו :צו לו, צו לו בשמי
 

!שלח נא את עמי

 .....לשיר הבא